Projecten uit de regio Zee en Delta:

A) ZD A Vaarwegen

B) ZD B Vaarwegen

C) ZD A Wegen

D) ZD Eurorap

E) ZD A Keringen III

F) ZD B Waterveiligheid

 

A) ZD A Vaarwegen

Het projectteam ZD A Vaarwegen verzorgt het inkopen en beheersen van vast en klein variabel onderhoud (prestatiecontracten) binnen de grenzen van de districten Zee en Delta Zuid en Noord (grofweg regio Zeeland van de Krammersluizen bij Bruinisse tot de Handelshaven in Breskens, uitgezonderd de Oosterscheldekering). Het projectteam bestaat uit ca 30 personen (20 fte) die twee onderhoudscontracten beheersen en een of meerdere nieuwe onderhoudscontracten gaan ontwikkelen. Werklocaties zijn de RWS-kantoren in Middelburg, Goes en Terneuzen.

B) ZD B Vaarwegen

Het projectteam ZD B Vaarwegen verzorgt het inkopen en beheersen van groot variabel onderhoud binnen de grenzen van de districten Zee en Delta Zuid en Noord (grofweg regio Zeeland van de Krammersluizen bij Bruinisse tot de Handelshaven in Breskens, uitgezonderd de Oosterscheldekering). Het projectteam bestaat uit ca 30 personen (20 fte) die diverse contracten beheersen en diverse nieuwe onderhoudscontracten gaan ontwikkelen. Werklocaties zijn de RWS-kantoren in Middelburg, Goes en Terneuzen.

C) ZD A Wegen

Het projectteam ZD A Wegen gaat over vast- en variabel onderhoud aan het wegen areaal in Zeeland. Hierbij wordt het groot-onderhoud 2016/2017 op dit moment voorbereid en uitvoering in 2017. Voorbereiding groot onderhoud voor 2018. Sinds maart is een prestatiecontract 3.1 in uitvoering gestart. In het kader van concerntoetsing is de risicomanager van ZD A Wegen verantwoordelijk voor het risicodossier van september 2016 tot en met 1 januari 2017.

D) ZD Eurorap

Eurorap (European Road Assessment Program) is een verkenning en planstudie project ter voorbereiding van een drietal verbetermaatregelen aan N-wegen in Zeeland (N57/N59). Dit project valt onder NOVP maar maakt indirect onderdeel uit van de projectorganisatie van het projectteam wegen ten aanzien van projectbeheersing. De verkenningsfase is afgerond en de planstudie zal starten in oktober tot ongeveer april 2017. Dit is tevens de fase waarbij het ZD A Wegenteam betrokken wordt om er voor te zorgen dat een goede overdracht naar de uitvoerende partij is geborgd. Voor projectbeheersing betekend dit dat ze werkzaamheden verrichten tot juli 2017 voor het project Eurorap en dan verder uitwerken binnen het project Wegen. Aandacht is er speciaal voor auditing van de overdrachtsdocumenten en beheren van de financiën. Het project Eurorap loopt door tot 2021 maar de inzet voor projectbeheersing zal na 2017 minimaal zijn en kan vanuit het wegenteam worden gerealiseerd. Bij het team Eurorap wordt gewerkt met het programma Relatics van GRIP.

E) ZD A Keringen III

Het projectteam ZD A Keringen III van RWS PPO is verantwoordelijk voor inkopen en beheersen van het vaste en variabele onderhoud aan de Oosterscheldekering, inclusief de Roompotsluis. Momenteel zijn er 13 lopende contracten en 2 contracten in voorbereiding. Het PT werkt als een projectorganisatie (met ruim 20 fte) en werkt hierin nauw samen met de beheerders van de objecten uit de regio (RWS ZD). Voor dit team zoeken wij een projectadviseur die de genoemde producten kan leveren. Werkzaamheden voor het project vinden plaats in Vrouwenpolder (Topshuis) en Middelburg.

F) ZD B Waterveiligheid

Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) voert projecten uit die onder de Samenwerkingsovereenkomst tussen Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee & Delta vallen. De projecten worden door beide partners ingebracht. Voor de uitbesteding van projectbeheersing zijn alleen de projecten vanuit Rijkswaterstaat van toepassing. Voor de projecten vanuit het Waterschap wordt de projectbeheersing op andere wijze ingevuld. De projecten die in de scope zitten zijn:

Vooroeververdedigingen

Dit project behelst het versterken van de vooroeververdediging op meerdere locaties in de Oosterschelde en Westerschelde. Dit project bestaat uit cluster 2.2 en cluster 3 en bevindt zich in de contractvoorbereidingsfase, dat een deel in 2017 doorloopt.

Bestorting Ontgrondingskuilen Oosterschelde

Dit project behelst het bestorten van ontgrondingskuilen op diverse locaties aan zowel de binnen- als buitenzijde van de Oosterscheldekering. Elk jaar wordt door de beheerder aangegeven of, en zo ja, waar er bestort moet worden. In 2016 wordt een kleine bestorting uitgevoerd. Voor de komende jaren wordt ook een aantal kleine bestortingen verwacht.

Rammegors

Dit project behelst het realiseren van een natuurgebied in de Oosterschelde, inclusief een doorlaatmiddel. Dit project is in 2014 uitgevoerd en bevindt zich in 2016 in de afronding, dat een deel in 2017 doorloopt.

Perkpolder

Dit project behelst het realiseren van een natuurgebied in de Westerschelde. Dit project is in 2015 uitgevoerd en bevindt zich in de afrondingsfase, welke in 2017 afloopt. Voor dit project staat in 2017 een Gate Review gepland.

Herstel Steenbekleding

Dit project behelst het herstellen van de steenbekleding op een groot aantal dijkvakken in de Oosterschelde en Westerschelde. Dit project is in 2016 opgeleverd en bevindt zich in de afrondingsfase, welke in 2017 afloopt. Voor dit project staat in 2017 een Gate Review gepland.

Het kantoor van het waterschap is de primaire werklocatie voor POW; Kanaalweg 1 te Middelburg.