Projecten uit de regio Zuid West Nederland:

Projecttoelichting Tunnelteam II
Het Cluster WNZ A Tunnels 2, in de volksmond ook bekend als ‘Tunnelteam II’, is verantwoordelijk voor het vast onderhoud aan tunnels in Zuid-Holland. Het betreft het onderhoud van de volledige tunnelsystemen; ‘van slagboom tot slagboom’ zijnde de tunneltechnische installaties, civiele delen (inclusief wegverharding) en bediengebouwen.
Per 1/1/2017 worden via de volgende contracten de volgende tunnels onderhouden: tunnel onder de Noord, Sytwendetunnel, Drechttunnel, Beneluxtunnel, eerste en tweede Heijenoordtunnel, Ketheltunnel

Projecttoelichting Cluster KRW C WNZ
Het cluster KRW (Kader Richtlijn Water) bestaat uit een projectteam dat twee opdrachten heeft. Allereerst realiseert het projectteam de KRW-maatregelen en vispassages in de regio WNZ. Daarnaast realiseert zij een overnachtingshaven bij Bergambacht op de Beneden-Lek (verwachte start aanbesteding: 2017). De verwachting is dat begin 2018 het realiseren van een overnachtingshaven op de Merwedes wordt toegevoegd aan het takenpakket van het cluster.

Projecttoelichting Cluster WNZ A Vaarwegen
Het cluster WNZ A Vaarwegen voorziet in het, op een doelmatige en gebruikersvriendelijke wijze, meerjarig onderhouden van de vaarwegen in het beheergebied van RWS West-Nederland Zuid.
Met als doel het voorkomen van (te veel) achterstallig onderhoud waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.
Het cluster WNZ A Vaarwegen is verantwoordelijk voor het onderhoud van vaarwegen, beweegbare bruggen, kleine sluizen en doorstroomgebied Noordwaard in de regio West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat. Wij leveren, samen met de beheerders en onze opdrachtnemers, een belangrijke bijdrage aan het continueren en vergroten van de beschikbaarheid en veiligheid van het vaarwegennetwerk van Rijkswaterstaat. Dit doen wij door het contracteren van vast onderhoud en klein variabel onderhoud aan de kunstwerken en vaarwegen. Voorbeelden hiervan zijn het onderhouden van bewegingswerken, het onderhouden van bediening en besturing van onder andere de Van Brienenoordbrug en de Spijkenisserbrug en het groenonderhoud op de steenachtige oevers.
WNZ A Vaarwegen heeft 3 onderhoudscontracten in uitvoering en 2 contracten in voorbereiding: Lopende contracten zijn: integraal Vast onderhoud Vaarwegen, noordwaard, bodems.

Contracten in voorbereiding: vast Onderhoud Beweegbare Objecten, vast Onderhoud Vaarwegen

Projecttoelichting Cluster Rijksrederij
Organisatie Rijksrederij
Van de per 1 juli 2009 opgerichte Rijksrederij wordt verwacht dat zij een vloot beheert die te allen tijde geschikt is voor de afgesproken taken en bijbehorende service levels zoals afgesproken met haar klanten. Daarbij heeft de Rijksrederij de verantwoordelijkheid om dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze in te vullen. Naast optimaal beheer en onderhoud van haar bestaande vloot, behoort hiertoe ook het tijdig en adequaat vervangen van schepen die niet meer op hun taken zijn berekend.
Binnen het cluster kunnen de volgende type projecten uitgevoerd worden: Nieuwbouw en inhuur/lease van schepen, onderhoud en verbouw van schepen (afhankelijk van invulling RWS), leveren scheepsbenodigdheden.

De volgende projectfasen worden uitgevoerd: Planuitwerking/verkenning, Contractvoorbereiding, Aanbesteding, Realisatie.

In de periode 2015-2020 kent het cluster de volgende doelen: leveren nieuwe schepen aan de Rijksrederij passend binnen de eisen en wensen van deze partijen. Waarborgen dat het onderhoud aan de vloot ook na 2015 kan worden uitgevoerd. Waarborgen levering scheepsbenodigdheden.

Lopende Projecten: Er moet een groot deel van een vloot vervangen worden en dat zorgt er voor dat er meestal tussen de 7 projecten tegelijk lopen en er jaarlijks 2 worden afgerond en ook opnieuw opgepakt. Dit is een overzicht van de projecten die op dit moment lopen en de projecten die er aan zitten te komen.

Projecttoelichting Kustlijnzorg en MARS
Kustlijnzorg (KLZ) heeft het karakter van een doorlopend programma, waarin op basis van de criteria uit de SLA met DGRW, het 0BR-kustfundament, het uitvoeringskader suppletieprogramma en wensen van de omgeving suppleties worden gedefinieerd, geconditioneerd en uitgevoerd.
Rijkswaterstaat Zee en Delta (ZD) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de SLA Kustlijnzorg binnen Rijkswaterstaat. Daarbij wordt nauw samengewerkt met WVL en met de kustregio’s (Noord Nederland, West Nederland Noord en West Nederland Zuid).
Rijkswaterstaat Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) team Kustlijnzorg (KLZ) is integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de projecten uit het programma Kustlijnzorg, het onderhoud aan de Hondsbossche duinen en opdrachten van derden zoals de NAM en Frisia.

De MARS Support Groep, kortweg MSG, is een onderdeel van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) binnen de directie Techniek. De MSG ondersteunt de baggerprogramma’s voor de kustlijnzorg (vooroever-, geulwand en strandsuppleties) en het vaarwegonderhoud aan de grote toegangsgeulen naar de zeehavens. Het gaat hierbij om “zout” baggerwerk dat uitgevoerd wordt met groot zeegaand baggermaterieel (sleephopperzuigers). De MSG maakt gebruik van digitale systemen aan boord van de schepen en de wal.