Projecten uit de regio Zuid Nederland:

A) ZN A Vaarwegen

B) ZN A Wegen

C) ZN B Maasroute / Gronst

D) ZN B Grensmaas / Zandmaas

E) ZN C Wegen

F) ZN C KRW

A) ZN A Vaarwegen
Het projectteam ZN A Vaarwegen verzorgt het inkopen en beheersen van vast en klein variabel onderhoud aan de Rijksvaarwegen en gerelateerde objecten (middels prestatiecontracten) binnen de grenzen van de districten Zuid, Noord en West van Zuid Nederland (grofweg van Eijsden tot de Biesbosch). Daarnaast worden een aantal grotere renovaties aan bruggen, sluizen en stuwen uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit ca 50 personen (35 fte) die drie onderhoudscontracten beheersen en een of meerdere nieuwe onderhoudscontracten gaan ontwikkelen. Alle contracten worden middels SCB beheerst. De jaaromzet bedraagt zo’n 25 Meuro.

B) ZN A Wegen
Het projectteam ZN A Wegen gaat over vast- en variabel onderhoud aan het wegen areaal in Noord Brabant en Limburg. Het gehele team is ca 45 fte groot. In het team ZN A Wegen wordt er gewerkt met 2 type contracten:
1. De zgn Variabel onderhoud contracten (VOC). Met dit contract wordt het groot onderhoud opgepakt voor verhardingen en kunstwerken (GO). Verder wordt er ook zogenaamd levensverlengend onderhoud (LVO) uitgevoerd. Binnen dit contract bestaat de mogelijkheid om zogenaamde “specials” op te dragen. Dat zijn separate opdrachten van de regio, die niet binnen geldende tarieven kunnen worden uitgevoerd. De specials die voor VOC worden uitgevoerd zijn:
a. Conserveren portalen;
b. Geleiderail;
c. Aanpak verzorgingsplaatsen
d. Geluidschermen

Voor Zuid Nederland is dit contract opgesplitst in 3 percelen (west en midden voor Noord Brabant en Zuid-oost voor Limburg). Allen met een separate ON.

2. De prestatiecontracten Droog (PCD) is bedoeld voor onderhoud nabij (snel)wegen en bevat vast onderhoud, (kleinschalig) klein onderhoud,
calamiteiten en technische installaties; desgewenst kan LVO erin worden opgenomen. Op dit moment kent het team hier 4 contracten, te weten PC Eindhoven, PC Den Bosch, PC Breda en PC Zuid-oost (Limburg). In de loop van 2017 volgt hier een nieuw aanbestedingstraject waarbij net als bij VOC sprake zal zijn van 3 percelen. In onderstaand overzicht staan de projecten genoemd.
Dit is een indicatie, omdat de exacte programmering nog niet bekend is.

C) ZN B Maasroute/GRONST
Rijkwaterstaat werkt hard aan de modernisering van de Maasroute. Een complex en indrukwekkend werk waarvan het doel is om van de Maas een nog betere vaarweg te maken. De Maasroute maakt deel uit van het Trans Europese vervoersNetwerk en is dus een belangrijke schakel in het Europese vaarwegennet. De Maasroute is het deel van de Maas dat bevaarbaar is en loopt van Ternaaien (België) tot het Maas-Waalkanaal. De vaarroute wordt aangepast zodat schepen met een diepgang van 3,5 meter er doorheen kunnen. Dit gebeurt door het uitdiepen van de vaarroute, het aanpassen van de kanalen, het verhogen van bruggen en het verlengen van sluizen. Het programma met de maatregelen is in 2002 vastgesteld en in 2018 moet het gereed zijn.

Per augustus 2016 zijn gereed de volgende deelprojecten:

• Verhogen bruggen Weurt
• Nieuwbouw keersluis Heumen
• Verlengen sluiskolk Heel, Born en Maasbracht
• Verruimen bocht Steijl
• Afronden Bocht Neer
• Ombouw oude sluis Sambeek en Belfeld
• Bediencentrale Maasbracht

Bezig zijn we met:
• Verruimen Julianakanaal
• Julianakanaal passeervak Zuid
• Aanbesteding Julianakanaal passeervak Noord
• Julianakanaal peilopzet Maasbracht
• Ondiepte Venlo (wordt gedaan door cluster GoVa, maar wel scope Maasroute inclusief betaling vanuit Maasroute)
• Nieuwe Keersluis Limmel (wordt gedaan door GPO sluizenprogramma, wel voortgang en scope bewaken)
• Maasroute ontvangt CEF subsidie vanuit de Europese Commissie: hierover dient verantwoording te worden afgelegd

Wat komt er aan:
• Op het Julianakanaal dient vanwege de niet volledige verbreding door passeervakken Verkeersmanagement te worden toegepast. Deze              maatregel dient nog te worden uitgewerkt, aanbesteed en uitgevoerd.
• Doelrealisatie: om de vaarweg daadwerkelijk geschikt te maken voor grotere schepen dienen her en der nog zaken te worden uitgevoerd. Deze    vallen onder het kopje Doelrealisatie.

Door de clustervorming gaat deze groep buiten de Maasroutescope ook ander werk uitvoeren. Op dit moment betreft dit:
• GRoot ONderhoud STuwen: bij 5 stuwen in de Maas levensduur verlengend onderhoud plegen zodat deze objecten nog ongeveer 20 jaar            meekunnen.
• GRoot ONderhoud STuwen: bij 2 stuwen in de Maas levensduur verlengend onderhoud plegen en een nieuwe kraan met kraanbaan maken en    installeren.
• Een aantal kleinere zaken.

Dit cluster verwacht de komende 3 jaren per jaar een omzet van tussen de € 40 en € 50 miljoen te halen. De volgende deelprojecten zijn te onderscheiden en zo is ook tot het getal 11 (of een veelvoud) gekomen voor de diverse uitgevraagde projecten:
• Maasroute Julianakanaal verbreding
• Maasroute Julianakanaal passeervak Zuid
• Maasroute Julianakanaal passeervak Noord
• Maasroute Julianakanaal verkeersmanagement
• Maasroute rest (Bomahe turbineerproef bij gemaal, Julianakanaal peilopzet, Scheepvaartverkeerscentrale Maasbracht, Doelrealisatie)
• Gronst I
• Gronst II
• Gronst III
• Gronst IV
• Vervangen schuiven sluis Weurt
• Nieuwe Keersluis Limmel

D) ZN B Grensmaas/Zandmaas
Het project team ZN B Grensmaas en Zandmaas voert de deelprogramma’s Grensmaas en Zandmaas (maken onderdeel uit van het programma
Maaswerken) uit. Een aantal projecten zijn al in een vergevorderd stadium. De kadeversterking bij Roermond, Venlo en Gennep zijn gereed en de Zandmaas rivierverruiming is grotendeels klaar. De opzet van het peil in diverse stuwpanden is uitgevoerd. De aard van nog lopende projecten betreft rivierverruiming en dijkversterkingen.

Het deelprogramma Grensmaas (met mijlpalen op 31-12-2017, 31-12-2018 en 31-12-2024) wordt uitgevoerd middels een PPS contract en een Ministeriële overeenkomst met Vlaanderen.
Het deelprogramma Zandmaas (eindmijlpaal 31-12-2020) wordt uitgevoerd onder 2 bestuursovereenkomsten met waterschappen en 2 overeenkomsten met zelfrealisatoren.

E) ZN C Wegen
Het projectteam ZN C Wegen is verantwoordelijk voor de aanleg en/of verbetering van de wegeninfrastructuur in Zuid Nederland.

Het accent van het cluster ligt momenteel op het project A59 vervangen brug Drongelens Kanaal en Planstudie A2 Vonderen Kerensheide.

Het project Drongelens Kanaal vervangt momenteel een brug in de A59. Dit project is in uitvoering.

Het project A2 Het Vonderen – Kerensheide betreft een planstudie om een structurele verbreding te realiseren door de spitsstroken op te waarderen tot volwaardige rijstroken inclusief vluchtstroken. RWS heeft opdracht om voor het project (O)TB/MER op te stellen.

F) ZN C KRW
Het cluster ZN C KRW is verantwoordelijk voor de realisatie van beekmondingen, uiterwaardbrede geulen en natuurvriendelijke oevers langs de
Maas. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk geclusterd in een aantal uitvoeringscontracten. Tevens worden een aantal KRW-maatregelen door derden gerealiseerd. Het cluster wordt als een programma aangestuurd.
Binnen het cluster zijn een aantal werkstromen gedefinieerd:
– Grond verwerven
– Afrasteren PCN
– Beken waterschappen
– Beken, oevers en geulen (KRW4)
– KRW5
– Geulen
– Begeleiden derde-projecten
– Begeleiden studies (verbeteren vismigratie (Connectiviteit)) en Peilvariaties (afvoerdynamiek)
– Realisatiecontracten afronden (eind 2016 afgerond)
– Onbenoemd/Clustergebonden